Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej Polityką Prywatności) dotyczy wszystkich informacji, które ukr-prokat znajdujący się w domenie ukr-prokat.com może otrzymać na temat Użytkownika podczas korzystania z serwisu ukr-prokat, programów i produktów ukr-prokat .

1. DEFINICJA TERMINÓW

1.1 W niniejszej Polityce Prywatności stosowane są następujące terminy:

1.1.1. „Administracja witryny firmy ukr-prokat (zwana dalej administracją witryny)” – upoważniony personel zarządzający witryną działający w imieniu firmy ukr-prokat, który organizuje i (lub) przetwarza dane osobowe, a także określa cele przetwarzania dane osobowe, skład danych osobowych podlegających przetwarzaniu, działania (operacje) wykonywane na danych osobowych.

1.1.2. „Dane osobowe” – wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnej lub możliwej do ustalenia osoby fizycznej (przedmiotu danych osobowych).

1.1.3. „Przetwarzanie danych osobowych” – dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych przy użyciu narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym zbieranie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4. „Poufność danych osobowych” – wymóg spełnienia przez Operatora lub inną osobę, która uzyskała dostęp do danych osobowych, wymogu niedopuszczenia do ich rozpowszechniania bez zgody podmiotu danych osobowych lub istnienia innej podstawy prawnej.

1.1.5. „Użytkownik serwisu internetowego firmy ukr-prokat (dalej Użytkownik)” – osoba, która ma dostęp do Serwisu za pośrednictwem sieci Internet i korzysta ze strony internetowej firmy ukr-prokat.

1.1.6. „Cookies” – niewielka porcja danych wysyłana przez serwer WWW i przechowywana na komputerze użytkownika, którą klient WWW lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera WWW każdorazowo w żądaniu HTTP podczas próby otwarcia strony odpowiedniej witryny.

1.1.7. „Adres IP” – unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej po IP.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu ukr-prokat oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz warunków przetwarzania danych Użytkownika.

2.2. W przypadku braku zgody na warunki Polityki Prywatności Użytkownik musi zaprzestać korzystania z serwisu ukr-prokat.

2.3. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie serwisu ukr-prokat ukr-prokat.com. ukr-prokat nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za strony osób trzecich, do których Użytkownik może kliknąć na łącza dostępne w serwisie ukr-prokat.

2.4. Administracja serwisu nie weryfikuje prawdziwości danych osobowych podanych przez użytkownika serwisu ukr-prokat.

3. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

3.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa obowiązki Administracji strony ukr-prokat do nieujawniania i zapewnienia reżimu ochrony poufności danych osobowych, które Użytkownik podaje na prośbę Administracji Strony podczas rejestracji na stronie ukr-prokat lub podczas dokonać rezerwacji.

3.2. Dane osobowe dopuszczone do przetwarzania na podstawie niniejszej Polityki Prywatności podawane są przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na Stronie firmowej ukr-prokat ukr-prokat.com i obejmują następujące informacje:

3.2.1. nazwisko, imię, patronimika Użytkownika;

3.2.2. numer telefonu użytkownika;

3.2.3. adres e-mail (e-mail);

3.2.4. adres rejestracyjny użytkownika strony (rejestracja);

3.2.5. miejsce zamieszkania Użytkownika Serwisu;

3.2.6. Skan kopii paszportu, prawa jazdy i kodu identyfikacyjnego;

3.3. ukr-prokat chroni Dane, które są przesyłane automatycznie podczas przeglądania jednostek reklamowych i podczas odwiedzania stron, na których zainstalowany jest skrypt statystyczny systemu („piksel”):

adres IP

informacje z plików cookie;

informacje o przeglądarce (lub innym programie zapewniającym dostęp do wyświetlania reklam);

czas dostępu;

adres strony, na której znajduje się jednostka reklamowa;

referrer (adres poprzedniej strony).

3.3.1. Wyłączenie plików cookies może spowodować brak możliwości dostępu do części serwisu ukr-prokat wymagających autoryzacji.

3.3.2. ukr-prokat zbiera statystyki dotyczące adresów IP swoich gości. Informacje te służą do identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych, kontroli legalności płatności finansowych.

3.4. Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej (historia rezerwacji, używane przeglądarki i systemy operacyjne itp.) podlegają niezawodnemu przechowywaniu i nierozpowszechnianiu, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 5.2. i 5.3. niniejszej polityki prywatności.

4. CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

4.1. Administracja serwisu ukr-prokat może wykorzystywać dane Użytkownika do:

4.1.1. Identyfikacja użytkownika w celu dokonania rezerwacji i (lub) zawarcia umowy rezerwacji samochodu na odległość z ukr-prokat.com.

4.1.2. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów Serwisu ukr-prokat.

4.1.3. Ustanowienie informacji zwrotnej z Użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, próśb dotyczących korzystania z Witryny internetowej firmy ukr-prokat, świadczenia usług, przetwarzania próśb i wniosków od Użytkownika.

4.1.4. Określenia lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.

4.1.5. Potwierdzenia prawidłowości i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika.

4.1.6. Powiadomienia Użytkownika Serwisu przez ukr-prokat o statusie rezerwacji.

4.1.7. Przetwarzanie i otrzymywanie płatności, potwierdzanie podatku lub ulgi podatkowej, kwestionowanie płatności, ustalanie prawa do otrzymania przez Użytkownika linii kredytowej.

4.1.8. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia klienckiego i technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z Serwisu ukr-prokat.

4.1.9. Przekazywanie Użytkownikowi jego zgody, aktualizacji produktów, ofert specjalnych, informacji o cenach, newsletterów i innych informacji w imieniu ukr-prokat.

4.1.10. Realizacja działań promocyjnych za zgodą Użytkownika.

4.1.11. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do stron lub usług partnerów ukr-prokat w celu uzyskania produktów, aktualizacji i usług.

5. SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w jakikolwiek legalny sposób, w tym w systemach informatycznych danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi.

5.2. Użytkownik zgadza się, że Administracja Witryny ma prawo przekazywać dane osobowe stronom trzecim, wyłącznie w celu realizacji zamówienia Użytkownika złożonego na stronie ukr-prokat „ukr-prokat.com”.

5.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane upoważnionym organom władzy państwowej Ukrainy wyłącznie na podstawach i w trybie przewidzianym przez ustawodawstwo Ukrainy.

5.4. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych Administracja Witryny informuje Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.

5.5. Administracja witryny podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieautoryzowanym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, dystrybucją, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

5.6. Administracja serwisu wraz z Użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapobiec stratom lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.

6. OBOWIĄZKI STRON

6.1. Użytkownik musi:

6.1.1. Podaj informacje o danych osobowych niezbędnych do korzystania z Serwisu ukr-prokat.

6.1.2. Aktualizuj, uzupełniaj podane informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

6.2. Administracja serwisu jest zobowiązana:

6.2.1. Korzystaj z otrzymanych informacji wyłącznie w celach określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności.

6.2.2. Zapewnić przechowywanie informacji poufnych w tajemnicy, aby nie ujawniać ich bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a także nie sprzedawać, nie wymieniać, nie publikować ani nie ujawniać w inny sposób przekazywanych danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem klauzul 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki Prywatności.

6.2.3. Podejmij środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną do ochrony tego rodzaju informacji w istniejących transakcjach biznesowych.

6.2.4. Zablokuj dane osobowe dotyczące odpowiedniego Użytkownika od momentu nawiązania kontaktu lub żądania Użytkownika lub jego przedstawiciela ustawowego lub upoważnionego organu w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą, na okres weryfikacji, w przypadku ujawnienia błędnych danych osobowych lub działań niezgodnych z prawem .

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

7.1. Administracja serwisu, która nie dopełniła swoich obowiązków, ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Użytkownika w związku z bezprawnym wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 5.2., 5.3. i 7.2. niniejszej Polityki Prywatności.

7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia informacji poufnych, administracja witryny nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te informacje poufne:

7.2.1. Stało się publiczne przed jego utratą lub ujawnieniem.

7.2.2. Otrzymano go od osoby trzeciej do czasu otrzymania go przez administrację witryny.

7.2.3. Zostało to ujawnione za zgodą Użytkownika.

8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

8.1. Przed zwróceniem się do sądu z pozwem w sprawie sporów wynikających ze stosunku między Użytkownikiem serwisu ukr-prokat a Administracją serwisu obowiązkowe jest złożenie pozwu (pisemna propozycja dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).

8.2. Odbiorca reklamacji w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji zawiadamia składającego reklamację na piśmie o wynikach rozpatrzenia reklamacji.

8.3. Jeżeli porozumienie nie zostanie osiągnięte, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia organowi sądowemu zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

8.4. Obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy ma zastosowanie do niniejszej Polityki prywatności i relacji między Użytkownikiem a Administracją Witryny.

9. DODATKOWE WARUNKI

9.1. Administracja serwisu ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności bez zgody Użytkownika.

9.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia jej w Serwisie ukr-prokat, chyba że nowa wersja Polityki Prywatności stanowi inaczej.

9.3. Wszelkie sugestie lub pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności należy kierować na adres info@ukr-prokat.com

9.4. Aktualna Polityka Prywatności jest dostępna na stronie ukr-prokat.com